L’Índex de Desenvolupament Humà, una nova magnitud per suplir el PIB?

El 4 de gener de 1934, per encàrrec del Congrés estatunidenc Simon Kuznets va desenvolupar la magnitud macroeconòmica anomenada PIB, que havia de servir com un referent més als governs per a dissenyar les seves polítiques macroeconòmiques. Durant la seva presentació, ell mateix ja va advertir que no es podia utilitzar per a mesurar o valorar el nivell de vida o de benestar d’una societat. També va explicar que s’havia de valorar el cost en relació al benefici, tant a mitjà com a llarg termini. De fet Simon Kuznets s’estava anticipant al que avui diem cost mediambiental.

D’un temps ençà són moltes les veus que s’han aixecat contra el PIB com a magnitud macroeconòmica per a mesurar la riquesa d’una societat. No deixa de ser paradigmàtic que Nova Zelanda, un dels països més rics del món, hagi estat el primer a abandonar el PIB com a mesura macroeconòmica per a valorar la seva riquesa. Aquest moviment, si el podem definir així, s’ha estès per tots els estaments, principalment en la política però també entre els mateixos economistes. Actualment és difícil trobar un que, de manera oberta i sense subterfugis, utilitzi el PIB com a indicador del benestar o nivell de vida d’una societat. No obstant això, segurament per manca d’un altre indicador, són poc inclinats a abandonar-lo per a mesurar la riquesa d’aquesta mateixa societat. I no fa falta anar molt lluny per a veure-ho, només cal entrar en alguna pàgina de prestigi especialitzada en economia, sense importar massa la seva tendència ideològica, i escriure PIB en el seu cercador per a adonar-se d’això.

Què és la riquesa?

Riquesa és l’abundància de recursos materials i immaterials d’una persona o d’una societat. En aquest cas estem parlant de societats, i el PIB, encara que erròniament, és l’actual sistema de mesurar-la en elles. El PIB per càpita es calcula dividint el muntant total pel nombre d’habitants. Una societat pot tenir un PIB molt elevat, encara que només en unes poques mans; no obstant això, el PIB per càpita seria igualment elevat.

Gràfic extret de la Carta de la Bolsa http://lacartadelabolsa.com/imprimir/articulo/que_es_el_coeficiente_de_gini

Per a mesurar la desigualtat se sol utilitzar el coeficient de Gini, ideat per l’italià Corrado Gini. A més elevat, més desigualtat. A Europa, per exemple, els països més desiguals són Lituània, Romania i Espanya per aquest ordre; mentre que els més iguals són, evidentment, els del nord, sent Islàndia el més igual.
La riquesa d’una societat en principi no hauria de tenir res a veure amb el seu repartiment, no obstant això, no és coincidència que les més igualitàries siguin al seu torn les més riques. Una societat amb un elevat nivell d’igualtat gaudeix de major seguretat, pau social i previsibilitat, i aquests tres factors són primordials per a generar confiança econòmica i prosperitat. No és d’estranyar que les inversions de qualitat i a llarg termini, prefereixin una societat previsible, segura i amb pau social, abans que una altra sense elles, encara que les expectatives de benefici a curt siguin molt inferiors.

El Producte Interior Brut

No volem, en aquest article, estendre’ns massa sobre la manera que es calcula el PIB, existeix molta documentació sobre aquest tema, fins i tot es pot trobar en molts vídeos de la xarxa, que en tot just deu minuts l’expliquen al detall.

Extret de DatosMacro https://datosmacro.expansion.com/pib/zona-euro

Hi ha moltes maneres d’alterar el PIB, principalment respecte a la manera de valorar-lo, d’això que els economistes triïn, com a sistema de càlcul, l’anomenat PIB real, és a dir el que utilitza un sistema de valors constants, en canvi dels existents en el moment del càlcul. D’aquesta manera la valoració és més exacta. No obstant això existeixen alguns factors que el càlcul no té ni pot tenir en compte, unes vegades per falta de dades i altres per no saber valorar-los.

 • El primer és l’economia submergida, que per moltes estimacions i ajustos que es facin, és impossible conèixer la seva magnitud.
 • El segon és el canvi de format de les unitats a calcular. Un canvi d’excipient, marca o envasament, o la disminució o augment de la qualitat dels productes.
 • El PIB no reflecteix la riquesa creada per la generació domèstica de riquesa i tampoc la que es genera a través del voluntariat.

El PIB tampoc reflecteix alguns costos que comporta, tant de desgast de la naturalesa, pèrdua de recursos, com d’esforç o sacrifici humà. Aquests tres factors ja són suficients per a rebutjar el PIB com a magnitud per a mesurar la riquesa. És a dir, el PIB d’una societat pot augmentar gràcies a sacrificar salut, esperança de vida o benestar; també pot augmentar per exhaurir els seus recursos naturals i la destrucció del medi ambient, la qual cosa porta al fet que altres generacions hagin de fer un esforç afegit per a recuperar-los, o sacrificar part del seu PIB per la seva irremissible pèrdua.

 • No valora el cost de les externalitats negatives, com la deterioració de la naturalesa. (Actualment la Federació Russa està destinant molts dels seus recursos per a reparar la deterioració mediambiental de la industrialització durant el període de l’Unió Soviètica)
 • No té en compte la pèrdua de recursos. Per exemple, l’extracció d’un valuós metall del subsòl fa que augmenti el PIB, oblidant la seva pèrdua com a recurs futur.

El PIB no té en compte el desenvolupament humà de la societat objecte del mesurament, encara que en la majoria dels casos vagi d’acord amb ella, ja que la seva producció és un dels índexs que s’utilitzen en el seu càlcul. No obstant això, existeixen suficients exemples de societats que, per a mantenir el creixement del PIB, han sacrificat el desenvolupament humà.

 • L’esperança de vida i el percentatge de la despesa sanitària assumida per l’Estat.
 • El nivell educatiu i també el percentatge de la despesa que assumeix l’Estat.
 • Els metres quadrats d’habitatge per ciutadà, com estan repartits i el nombre de ciutadans sense ella.
 • El nivell de contaminació que suporta cada ciutadà i la seva perillositat

El PIB és la suma de diversos factors, entre ells la despesa que pot fer l’Estat, igual que les empreses i els particulars. És a dir, perquè augmenti el PIB no és necessari que la societat utilitzi els seus recursos de manera positiva, fins i tot fent-ho negativament pot augmentar. En poques paraules, si l’Estat contracta un paleta per a aixecar un mur inútil en un carrer qualsevol, el PIB augmenta, si més endavant el contracta per a derrocar-lo, també farà que el PIB augmenti, i així successivament fins a l’esgotament.
Aquest exemple que sembla tan inversemblant l’hem viscut directament en la nostra societat amb la construcció de grans infraestructures que no serveixen de res, com els aeroports sense avions, o les línies i estacions d’AVE sense passatgers. En aquests casos l’augment de PIB ha ocasionat una triple pèrdua de recursos de la societat, primer perquè manquen d’utilitat, segon pel cost ambiental que han representat i, finalment, no hem d’oblidar que abans de la seva construcció, el territori utilitzat generava una riquesa que difícilment tornarà a donar. El PIB generat per la construcció de l’AVE ha estat molt important, segurament major que la d’una àgil, pràctica i extensa infraestructura ferroviària de transport de mercaderies i passatgers.
El cas de la contaminació encara és més punyent. Si una empresa en produir contamina un riu, el PIB augmenta, potser més del compte perquè en estalviar-se el cost de no contaminar augmenta el valor afegit del seu producte. El perjudici a la societat pot ser superior fins i tot que el PIB creat. Si l’Estat s’encarrega de netejar el riu, el PIB puja; si més endavant decideix invertir per a recuperar la naturalesa perduda, el PIB torna a pujar. És a dir, el PIB, gràcies a la pèrdua de recursos i a la despesa inherent a ella, ha augmentat molt més que sinó s’haguessin perdut.

Imaginem la construcció de dos complexos hotelers en dues societats diferents. Necessàriament s’haurà de construir la infraestructura necessària, primer per a la logística, és a dir les carreteres, les línies elèctriques i la garantia de generar l’energia suficient, les del gas, l’aigua, el carburant, etc. Això representa una forta pujada del PIB. Seguidament s’haurà de contractar personal tant per al complex com per a tot el teixit comercial i d’oci que es crearà al seu voltant, adaptat a la classe de clientela de cada complex.
El cost de cada complex és pràcticament el mateix, no obstant això, la primera societat ha optat per un sistema estacional, mentre que la segona s’ha decidit per un sistema atemporal. El primer és sens dubte vacacional i d’oci, mentre que el segon al seu voltant ha creat una xarxa de museus o indústries. La infraestructura del primer serà utilitzada al 100% només durant una part de l’any, mentre que la del segon podrà utilitzar-se tot l’any.
Les subvencions resten en el càlcul del PIB, de manera que qualsevol despesa que cobreixi la diferència d’utilització hauria de ser descomptat del producte; per això l’estat eludeix cobrir-la amb subvencions, deixant que els actors principals, és a dir els hotelers i els treballadors busquin sortides que acabaran generant el PIB que es perd amb la infrautilització. El cost social és molt elevat i incideix negativament en la qualitat de vida i el benestar, la salut mental i fins i tot en la qualitat a futur de la inversió.

Al nostre veure cal buscar noves eines per a mesurar la riquesa de les societats, a més fer-les extensives a tot el planeta per a així poder combatre millor la pobresa. En un món global, la pobresa d’una societat incideix directament sobre les altres més riques. I això no és cap novetat, migracions n’hi ha hagut sempre i a vegades més intenses. L’augment i la facilitat en el transport han anat acompanyats de noves tecnologies i mitjans per a evitar la migració descontrolada. No es tracta de millorar el control de fronteres sinó d’aconseguir que els ciutadans d’altres societats tinguin expectatives de prosperar i puguin desenvolupar les seves inquietuds i les seves aptituds sense necessitat d’emigrar.
El PIB mai va ser una bona eina per a mesurar la riquesa de les societats, però no per això cal rebutjar-lo sinó utilitzar-lo per a valorar la producció de béns d’una societat, després de corregir algunes bases de càlcul i enriquir-ho amb unes altres.

Índex de Desenvolupament Humà

En 1990 els economistes Mahbub Ul Haq i Amartya Sen van crear l’Índex de Desenvolupament Humà, a partir d’ara IDH, per al Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), enfocat principalment per a comparar els diferents graus de desenvolupament respecte al nivell de vida, l’educació i el benestar en cada societat. Aquest sistema de mesurament té l’avantatge de poder analitzar i comparar països, regions, ciutats i fins tot a pobles.
Desgraciadament el IDH queda descaradament curt en molts aspectes, a més de no reflectir la situació real dels pocs factors que té en compte. Indubtablement representa una millora respecte al sistema de mesurament del PIB, però es basa en ell per a formular, a part d’utilitzar el dòlar com a mesura de valor.

IDH any 2019 Extret de DatosMacro https://datosmacro.expansion.com/idh

Per posar un exemple, en educació el percentatge de despesa més important és el laboral, que és la base mateixa del sistema educatiu. El salari d’un mestre a Polònia és de 520€, mentre que a Espanya és d’aproximadament 2.000. El pressupost, no obstant això, és la meitat per habitant. No ha d’estranyar-nos que a Polònia hi hagi més professors per nombre d’alumnes. Però a això també hem d’afegir més factors, com la corrupció i l’administració, que incideixen en la proporció de directius, assessors, etc. per nombre d’estudiants. En la nostra pròpia societat podem trobar més mestres i aules per estudiants a Astúries que a Catalunya, tot i ser lleugerament inferior la inversió per estudiant en la primera. El grau d’alfabetització, encara sent important, no mostra la situació real, com és el nivell de compressió de la lectura, el coneixement de l’idioma o la facilitat de càlcul. És a dir, que no perquè hi hagi més inversió i la mateixa alfabetització, la societat és més culta o amb més capacitat de crítica. Hem mostrat aquests dos exemples perquè segons el IDH, en educació Espanya està per sobre de Polònia, quan en realitat no és gaire diferent. Segons el IDH la diferència amb Cuba encara és superior, no obstant això, la diferència real de mestres, mitjans, aules, és a dir la real, és radicalment diferent, fins i tot en el pressupost. Un mestre cubà cobra menys de la meitat que un polonès, mentre que el pressupost en educació per habitant és una mica superior.
Respecte a la sanitat podem trobar els mateixos defectes, que s’albiren en una situació de crisi com l’actual pandèmia. El pressupost pot ser important, però ho és més el nombre de llits i el de sanitaris en relació al nombre d’habitants.
Aquests defectes de valoració es poden extrapolar en tots els àmbits, estiguin o no reflectits en el IDH, des dels Serveis Socials fins a la qualitat en l’alimentació, amb el nombre de persones que viuen al carrer o en situació de pobresa real, en l’obesitat infantil, etc.
Aquesta manera de valoració mostra una predisposició favorable cap a un model social i econòmic determinat, cosa que la invalida sinó completament sí en part. És a dir, que el IDH només és funcional en les societats que es regeixen amb aquest sistema i sota uns condicionants limitats per una moneda determinada. El prejudici que mostra cap a altres sistemes ens obliga a buscar uns paràmetres més independents i fiables, aliens a qualsevol vel·leïtat ideològica.
Una altra de les variables que el IDH no té en compte o, en el millor dels casos, pretén que sorgeixi mitjançant la mateixa cerca del benestar, és el medi ambient, la contaminació i el benefici de la implantació de les noves tecnologies, tant de la informació com del mateix desenvolupament humà.
És per això que la nostra proposta no busca canviar la nomenclatura ni la idea primigènia, que les considerem encertades, sinó la base mateixa del seu càlcul, ja que l’actual ha nascut contaminada des del seu inici, ampliant-la i desactivant qualsevol prejudici ideològic o d’interès polític, per a enfocar l’estudi exclusivament en la independència científica en servei de la humanitat.

La nostra proposta no s’enfocarà en el que avui diem l’índex de felicitat sinó en el de benestar, ja que com a magnitud la felicitat és difícil de mesurar i la seva valoració pot portar a engany.
Conscients que la millor definició és la que explica l’objectiu, que és el nivell de desenvolupament d’una societat, batejarem la nova magnitud com a Índex de Desenvolupament Humà, Human Development Index en anglès, per la qual cosa i per a brindar una mateixa sigla global, a partir d’ara (HUDI).

Aquesta magnitud serà el resultat d’una fórmula a partir d’una sèrie d’índexs, que partiran de 0 com a mitjana, que el seu màxim i mínim número de valoració dependrà de la seva importància per a valorar la magnitud. Per exemple, si el nombre de metres quadrats d’habitatge per habitant, té menys valor que l’abandó escolar, capacitat de lectura i càlcul, nombre d’estudiants per aula i professor; el primer índex podria trobar-se entre el +5 i el -5, sent el 0 el punt mitjà; mentre que el segon índex entre el +10 i el -10. D’aquesta manera l’índex incidirà amb més valor en el còmput final de la magnitud total. Així mateix aquest sistema facilitarà una valoració comparativa de cada índex amb la resta de societats.

Per a valorar la magnitud total, és a dir el HUDI, s’haurà d’utilitzar els índexs extrets de:

 • El percentatge de pobresa i el de persones en risc d’entrar en ella.
 • El Coeficient de Gini.
 • El grau de violència domèstica o masclista.
 • La desocupació, hores treballades per habitant, qualitat de l’ocupació
 • La qualitat en l’alimentació.
 • Salut Mental, alcoholisme i drogoaddicció.
 • Seguretat, policies/delictes per 1.000 habitants, grau de represió
 • Sanitat pública, sanitaris, llits, Centres de Salut per 1.000 habitants.
 • Esperança de Vida
 • Educació, escoles, aules, mestres per cada 1.000 habitants en edat escolar.
 • Nivell d’escolarització, abandó escolar, capacitat de lectura i càlcul per edat.
 • Habitatges per cada 100 habitants, metres quadrats, ciutadans i famílies sense llar.
 • Grau d’independència filial, per edat, treball i família.
 • Igualtat de gènere en cadascun dels índexs.
 • Independència de moviments, automòbil per cada 100 habitants
 • Serveis Públics de Movilitat per cada 1.000 habitants i 100 Kms.
 • Grau d’independència judicial i policial en relació a qualsevol ideologia.
 • Independència de Mitjans de comunicació respecte a l’Estat i les faccions polítiques.
 • Grau de Contaminació i Densitat Demogràfica.
 • Protecció Mediambiental, Hl. d’aigua potable per habitant, estat de l’aire, dels rius, del mar, biodiversitat.
 • Metres quadrats de Zona Verda per habitant.
 • Grau de Cultura, teatres, auditoris, biblioteques per cada 1.000 habitants
 • Corrupció política i funcionarial
 • Llibertat d’Opinió, persecució, censura.
 • Serveis Socials, centres i treballadors per cada 10.000 habitants.
 • Grau de Transparència en la funció pública, llei, seguiment i publicació.
 • Capacitat de comunicació ciutadana, telèfons, ordinadors personals, internet i capacitat per habitant.
 • Grau de protecció de dades personal i de confidencialitat.
 • Despesa en defensa per habitant.
 • Deute externa per habitant.

Per a extreure el HUDI amb la suficient o mínima fiabilitat és necessari integrar tots els índexs exposats, deixant oberta la possibilitat d’afinar o perfeccionar la seva manera de valoració individual, així com ampliar el seu número.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.